Projecten

Hugo Kampen is docent/onderzoeker Mobiliteit bij Hogeschool Windesheim.
In het onderzoeksproject dat hij leidt, worden fietsinnovaties onder de loep genomen, zoals slimme fietsparkeeroplossingen, een groene golf voor fietsers, gezondheidscoalities om mensen op de fiets te krijgen, nieuwe samenwerkingen om een fietsroute vorm te geven en deelfietssystemen. Onderzocht wordt hoe deze sociale en technische innovaties in de praktijk werken, wat de kosten en baten zijn en wat de invloed van deze innovaties is op de vitaliteit van steden en regio’s. Studenten van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit van Windesheim werken mee in dit project.

George Liu is promovendus aan de technische Universiteit Eindhoven. Zijn project ‘Innovations in Urban Design and Cycling’ draait om het verkennen van methoden en processen om fietsen en de relatie met stedelijk ontwerp beter te kunnen begrijpen. Liu bestudeert het theoretisch debat onder academici, de concepten en manieren van doen uit de professionele praktijk en het gebruikersperspectief van fietsers. Via stedelijke experimenten en living labs observeert hij oorzaken en effecten van fietsinnovatie in Nederland. Op buurtniveau hebben onderzoekers de positieve en negatieve ervaringen van fietsers in kaart gebracht in samenhang met omgevingen zoals winkels, bushaltes, zwaar verkeer en natuur. Op regionaal niveau biedt begrip van de recreatieve en utilitaire motieven van mensen inzicht in de gewenste indeling van steden en in hoe deze motieven betrekking hebben op mensen die gebruik maken van multimodale mobiliteitssystemen, zoals fiets- en openbaarvervoercombinaties. Liu kijkt daarbij zowel naar de verkeerskundige kant als de omgevingspsychologische. Zo ontstaat er een basis voor het begrijpen van het gebruikersperspectief van fietsers en ontstaan er kwalitatieve methoden om de focus van het transportonderzoek verder uit te breiden.

Samuel Nello-Deakin is promovendus aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek gaat over de relatie tussen stedelijke vorm en fietsen in Nederlandse stedelijke regio’s, met name Amsterdam. Gebaseerd op het idee van fietsgeoriënteerde ontwikkeling (bicycle-oriented development) onderzoekt hij in hoeverre het mogelijk is om te spreken over het bestaan ​​van een duidelijke ‘fiets-gebaseerde stedelijke vorm’ in Nederlandse steden. Hij combineert hierbij statistische analyse op buurtniveau met kwalitatieve data zoals interviews en reisdagboeken. Zo draagt ​​het project bij aan een meer holistisch begrip van fietsomgevingen, met inbegrip van zowel meetbare als immateriële eigenschappen. Een ander doel van dit project is beter begrip van hoe fietsomgevingen en andere mobiliteitsomgevingen elkaar overlappen, met elkaar concurreren en samenwerken. Hiervoor wordt een casestudy in Amsterdam uitgevoerd, waarbij wordt onderzocht hoe de bestaande verdeling van de stedelijke ruimte tussen vervoerswijzen in afwegingen en synergiën tussen fietsen en andere vervoerswijzen resulteert. Ook wordt dit via een living lab verkend, dat zich op oplossingen voor de trein-fietsketen richt.

Anna Nikolaeva is postdoc aan de Utrecht Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. In haar onderzoek binnen Smart Cycling Futures richt zij zich op drie thema’s:

  1. Smart Cycling: de manier waarop slimme fietsinnovaties het fietsen kunnen veranderen, bv hoe het fietsen als dagelijkse praktijk wordt beleefd; de betekenis van het fietsen in onze maatchappij en de manier waarop het fietsen in beleid wordt geregeld.
  2. Smart cycling cities: aan welke bredere stedelijke transformaties zijn slimme fietsinnovaties gekoppeld?
  3. Living labs en stedelijke experimenten als een governance methode van transities: hoe kan stedelijke mobiliteit gepland en bestuurd worden op een experimentele manier?