Living Labs

Naar verwachting woont in 2050 ongeveer tachtig procent van de Nederlanders in een stad. De komende jaren zal de leefbaarheid van steden steeds meer onder druk komen te staan. Door het gebruik van de fiets te stimuleren, wordt de stad aantrekkelijker om in te verblijven, is deze beter bereikbaar en verbetert de doorstroming van het verkeer. Interessant is om onder andere na te gaan wat dit betekent voor de regionale en stedelijke economie en de vitaliteit van de inwoners.

Het SCF-onderzoek vond tegelijkertijd plaats in de regio’s Amsterdam, Eindhoven, Utrecht en Zwolle. In de vier regio’s werden zogenoemde ‘living labs’ ingericht, waar de verschillende fietsinnovaties worden uitgeprobeerd en geëvalueerd.

In een video (oktober 2020) hebben onderzoekers Marcus Popkema en Friso de Vor de lessen uit de living labs op een rijtje gezet.

 

Download ook de SCF-brochure met lessen uit living labs uit juni 2020

Oudere informatie:

Een living lab rondom innovatie en het stedelijk fietssysteem wordt ontwikkeld in samenspraak met de lokale actoren, concentreert zich op een lokale problematiek, integreert verschillende dimensies van innovatie systemisch (sociaal, technologisch, economische, ecologisch en governance). Het combineert onderzoek en ontwikkeling, liefst in een specifieke stedelijke setting, waarin de verschillende schalen van regio, stad, wijk en straat geadresseerd kunnen worden, en wordt verankerd in lokaal beleid. Het beoogt disruptief bij te dragen aan het verwezenlijken van cruciale maatschappelijke doelstellingen rondom duurzaamheid, sociale interactie en economische vitaliteit of gezondheid.

  1. Een living lab is een leerproces. Zowel op inhoud, implementatie, procesgang als governance.
  2. Een living lab vind plaats in een multi-actor setting. Co-creatie, zelfbeheer, bottom up, in een setting waarin burgers, ondernemers, overheden en kennisinstellingen met elkaar samenwerken.
  3. Een living lab is een meervoudig experiment dat systemische innovatie beoogd. Een samenhangend pakket van innovaties waarin technologische, sociale, gebruiks, ruimtelijke en governance dimensies van het fietssysteem beproefd worden op hun impact.
  4. Een living lab integreert fundamenteel en toegepast onderzoek met ontwikkeling.
  5. Een living lab is ruimtelijk gesitueerd in een stedelijke zone – de stad als laboratorium. 
  6. Een living lab dat systemische vraagstukken wil aankaarten is zo ontworpen dat de verschillende onderdelen en schalen van het systeem er in samen komen. 
  7. Een living lab rondom innovatie en het stedelijk fietssysteem is gebaat bij verankering in stedelijk beleid maar daarbinnen ook in de projecten-agenda. 
  8. Een living lab heeft als ambitie om disruptief en challenge led te zijn. Ze wil duurzaam fundamentele maatschappelijke systeemveranderingen bewerkstelligen.