Projecten

Matthew Bruno is promovendus aan de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Utrecht. Zijn project heeft de rol van de gebruikers binnen de governance van het fietssysteem als centraal thema. In een serie van vier artikelen zal hij het governancesysteem achter de fietsinfrastructuur en het fietsbeleid binnen Nederland verkennen. Hij zal nagaan hoe de kennis van de gebruikers een rol kan spelen in de verbetering van die infrastructuur en het beleid. Het eerste artikel betreft een case study over de rol van non-users in de ontwikkeling van een ontwerp van een fietsstraat in een commerciële buurt. Hij is van plan om samen te werken met zijn collega van de Universiteit van Utrecht voor het tweede artikel over de verschillende vormen van governance rond de fiets binnen Nederland. Bij dat onderzoek focussen de onderzoekers op de samenwerking op lokaal, provinciaal en nationaal niveau. De beschikbaarheid van data als een mogelijkheid om de fietser te begrijpen, is het onderwerp van het derde artikel. Hierin vergelijkt hij de nieuwe methodologie van datacollectie met de traditionele rol die de Fietsersbond heeft gespeeld als vertegenwoordiger van gebruikers. De ontwikkeling van de fietsinnovatie door een Living Lab in de regio Eindhoven is de focus van het laatste artikel.

Hugo Kampen is docent/onderzoeker Mobiliteit bij Hogeschool Windesheim.
In het onderzoeksproject dat hij leidt, worden fietsinnovaties onder de loep genomen, zoals slimme fietsparkeeroplossingen, een groene golf voor fietsers, gezondheidscoalities om mensen op de fiets te krijgen, nieuwe samenwerkingen om een fietsroute vorm te geven en deelfietssystemen. Onderzocht wordt hoe deze sociale en technische innovaties in de praktijk werken, wat de kosten en baten zijn en wat de invloed van deze innovaties is op de vitaliteit van steden en regio’s. Studenten van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit van Windesheim werken mee in dit project.

George Liu is promovendus aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn project ‘Innovations in Urban Design and Cycling’ draait om het verkennen van methoden en processen om fietsen en de relatie met stedelijk ontwerp beter te kunnen begrijpen. Liu bestudeert het theoretisch debat onder academici, de concepten en manieren van doen uit de professionele praktijk en het gebruikersperspectief van fietsers. Via stedelijke experimenten en living labs observeert hij oorzaken en effecten van fietsinnovatie in Nederland. Op buurtniveau hebben onderzoekers de positieve en negatieve ervaringen van fietsers in kaart gebracht in samenhang met omgevingen zoals winkels, bushaltes, zwaar verkeer en natuur. Op regionaal niveau biedt begrip van de recreatieve en utilitaire motieven van mensen inzicht in de gewenste indeling van steden en in hoe deze motieven betrekking hebben op mensen die gebruik maken van multimodale mobiliteitssystemen, zoals fiets- en openbaarvervoercombinaties. Liu kijkt daarbij zowel naar de verkeerskundige kant als de omgevingspsychologische. Zo ontstaat er een basis voor het begrijpen van het gebruikersperspectief van fietsers en ontstaan er kwalitatieve methoden om de focus van het transportonderzoek verder uit te breiden.

Samuel Nello-Deakin is promovendus aan de Universiteit van Amsterdam.Zijn onderzoek richt zich op de relatie tussen fietsgebruik en de ruimtelijke en sociale omgeving, met Amsterdam als case study. Hij onderzoekt de mate waarin fietsgeoriënteerde ruimtelijke ontwikkeling (“bicycle-oriented development”) sociale kenmerken heeft, naast ruimtelijke kenmerken. Hij combineert hierbij statistische analyse op buurtniveau met kwalitatieve data zoals interviews. Zo draagt ​​het project bij aan een meer holistisch begrip van fietsomgevingen, met inbegrip van zowel meetbare als immateriële eigenschappen. vragen die Samuel NHello-Deakin wil beantwoorden zijn:

  • Welke ruimtelijke en sociale condities op stedelijk niveau zijn voldoende en/of noodzakelijk voor hoog fietsgebruik?
  • Wat is daarin kwantitatief meetbaar en welke condities zijn ‘kwalitatiever’ van nature?

In zijn eerste paper heeft Samuel Nello-Deakin een systematische literatuurstudie naar bestaande statistieke studies over de relatie tussen fietsgebruik en sociale en ruimtelijke factoren beschreven. Voor zijn tweede paper heeft hij op gedetailleerd niveau in kaart gebracht hoe ruimtelijke en sociale kenmerken en fietsen binnen Amsterdam samenhangen. Hierbij heeft hij nauw samengewerkt met het KiM. Inmiddels is de kwalitatieve fase van het onderzoek begonnen. Hiervoor heeft Samuel Nello-Deakin diepte-interviews met 28 internationale nieuwkomers gehouden over hun fietservaringen en fietsgebruik nadat ze naar Amsterdam zijn verhuist. Momenteel schrijf hij hierover de derde paper binnen zijn PhD-traject. Voor de laatste fase van zijn onderzoek, is hij van plan om de drijvende krachten achter de recente groei in fiets-treingebruik in de Amsterdam regio te verkennen door middel van en enquête.

Anna Nikolaeva is postdoc aan de Utrecht Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Zie ook haar seminar serie/blog ‘Cities and Mobilities‘. In haar onderzoek binnen Smart Cycling Futures richt zij zich op deze vragen:

  • Hoe kan slimme technologie fietspraktijken, de governance van het fietsen en de betekenis van de fiets in de samenleving veranderen?
  • Aan welke andere stedelijke en maatschappelijke transformaties zijn deze veranderingen gekoppeld?
  • Wat is de rol van het fietsen in smart city-projecten en -visies?
  • Wat is de (potentiële) impact van het gebruik van slimme technologieën voor het verzamelen van fietsdata op het beleid, planning en activisme?

Om deze vragen te beantwoorden heeft ze 100 teksten over slimme fietsinnovatie geanalyseerd, een aantal smart city-gerelateerde initiatieven onderzocht en 80 interviews gedaan met beleidsmakers, innovators, activisten en onderzoekers in Europa, voornamelijk over slimme technologie en fietsdata.

Arnoud van Waes is promovendus bij het Copernicus Institute of Sustainable Development aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek gaat over hoe businessmodelinnovatie van invloed is op formele en informele instituties en vice versa. In het bijzonder is hij geïnteresseerd in de rol van nieuwe businessmodellen in transities en strategieën van ondernemers om innovaties in te bedden in het stedelijk mobiliteitssysteem. Als casus volgt hij onder meer de opkomst van deelfietssystemen. Daarnaast is hij geïnteresseerd in het ontwerp van stedelijke experimenten (living labs) en zal hij onderzoeken onder welke condities deze kunnen bijdragen aan institutionele verandering. Lees hier meer over het recente onderzoek naar free-floating deelfietsen (feb 2018).